top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poskytovatelé:
Bc. David Pospíšil, se sídlem U Cukrovaru 1076 278 01, Kralupy nad Vltavou, IČO: 055 64 646
Bc. Kristýna Bjalončiková, se sídlem Pochlovická 18/34, 357 51, Kynšperk nad Ohří – Dolní
Pochlovice, IČO: 172 06 936
(dále společně jen „Poskytovatelé“ nebo jednotlivě jen „Poskytovatel“)

 

Poskytovatelé v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) stanovují pro zajištění jimi poskytovaných
služeb tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“):

 

I.
Úvodní ustanovení

1. Poskytovatelé za níže uvedených podmínek poskytují klientům (dále jen „Klient“) služby v oblasti fyzioterapie a masáže (dále jen „Služby“), blíže specifikované na těchto webových stránkách (www.neurobalance.cz).
2. V souvislosti s poskytováním Služeb poskytovatelé v dále uvedeném rozsahu poskytují
Klientům související administrační a organizační služby, jakož i další komerční služby, spočívající zejm. v: a. provozu rezervačního systému, který umožňuje zprostředkování a plánování poskytování Služeb prostřednictvím zvoleného Poskytovatele (dále jen „Rezervační systém“); b. prodeji výhodných programů, na základě kterých je Klient v rozsahu dle
zvoleného balíčku oprávněn k opakované rezervaci dané Služby za zvýhodněnou cenu (dále jen „Výhodné programy“).

3. Místem poskytování Služeb je provozovna Poskytovatelů na adrese Mojmírovo náměstí
2919/22, 612 00, Brno – Královo Pole.
4. Tyto VOP se nevztahují na poskytování zdravotních služeb v rozsahu, v jakém je jejich poskytování upraveno platnými právními přepisy, zejm. zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
5. Zpracování veškerých osobních údajů Klienta se řídí podmínkami ochrany osobních údajů dostupnými na těchto webových stránkách.

 

II.

Rezervace termínu pro poskytování Služeb a storno podmínky

1. Služby jsou Klientům poskytovány na základě předchozí rezervace na konkrétní čas ke konkrétnímu Poskytovateli (dále jen „Rezervace“). Rezervace je platná po jejím potvrzení ze strany Poskytovatele.
2. Rezervaci termínu poskytování Služeb může Klient učinit prostřednictvím on-line rezervačního formuláře na těchto webových stránkách, telefonicky nebo e-mailem. Rezervace učiněná telefonicky nebo e-mailem bude Poskytovatelem či jím pověřenou osobou vyznačena v Rezervačním systému. Rezervace učiněná prostřednictvím on-line
rezervačního formuláře je do Rezervačního systému po jejím potvrzení Poskytovatelem propsána automaticky.
3. V případě učinění Rezervace je Klient povinen uvést alespoň své jméno a příjmení, adresu, datum narození, e-mail a telefonní číslo. Při odmítnutí poskytnutí těchto základních údajů, jakož i v případě uvedení údajů nepravdivých, může být Rezervace Poskytovatelem zrušena.
4. Klient je oprávněn termín Rezervace zrušit či se s Poskytovatelem domluvit na jeho změně. Při zrušení Rezervace či její změně méně než 24 hodin před domluveným začátkem poskytování Služby má Poskytovatel nárok na úhradu 50 % z ceny rezervované Služby.

5. V případě opakovaného rušení Rezervací Klientem si Poskytovatel vyhrazuje právo stornovat budoucí Rezervace termínu Klienta.
6. V případě, že se Klient k poskytnutí Služby v termínu dle Rezervace nedostaví, aniž by Rezervace byla předem zrušena či změněna, má Poskytovatel právo na úhradu ceny rezervované Služby v plné výši.
7. Má-li Klient za to, že mu v souvislosti s Rezervací a Rezervačním systémem bylo plněno vadně, je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění vady, uplatnit právo z vadného plnění v provozovně Poskytovatele. Za vadné plnění se považuje především pochybení v organizaci termínu Rezervace, kdy v daném termínu není Klientovi
zabezpečeno poskytnutí Služby, nebo je Služba poskytnuta s časovým zpožděním delším než 2 hodiny v důsledku organizačního pochybení ze strany Poskytovatele. K pozdějším reklamacím vadného plnění nebude přihlíženo. Poskytovatel zajistí odstranění vady plnění dle tohoto článku tím, že Službu poskytne opakovaně v náhradním termínu nebo nabídne slevu z ceny Služby odpovídající rozsahu vady.

 

III.

Cena Služby a její úhrada

1. Služby poskytované Poskytovateli nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
2. Ceny jednotlivých Služeb jsou stanoveny dle aktuálního platného ceníku umístěného na těchto webových stránkách (www.neurobalance.cz).
3. V případě předplacených produktů (zejm. Výhodné programy) je cena splatná vždy před zahájením jejich čerpání. Cena jednotlivé Služby je splatná v den čerpání Služby.
4. V případě domluvy Klienta s Poskytovatelem může být cena Služby či jiného produktu v konkrétním případě hrazena na základě faktury se splatností 7 dní od vystavení, jež bude vystavena Poskytovatelem. Fakturu Poskytovatel v den vystavení odešle na e-mailovou adresu, kterou mu Klient sdělí.
5. V případě prodlení Klienta s úhradou ceny jakékoliv Služby či produktu (zejm. Zvýhodněného balíčku) je Poskytovatel oprávněn odmítnout poskytování jakýchkoliv dalších Služeb Klientovi.

 

IV.
Výhodné programy

1. Klient si může buďto přímo u Poskytovatele nebo prostřednictvím těchto webových stránek
(www.neurobalance.cz) zakoupit Výhodný program. Výhodný program je možné zakoupit (např. jako dárek) i ve prospěch třetí osoby.
2. Cena a obsah Výhodných balíčků jsou stanoveny dle aktuálního platného ceníku umístěného na těchto webových stránkách (www.neurobalance.cz).
3. Výhodný program opravňuje Klienta k opakovanému čerpání Služeb v rozsahu dle zakoupeného Výhodného programu.
4. Služby v počtu dle zakoupeného Výhodného programu je možné čerpat po dobu 12 měsíců od data zakoupení Výhodného programu. Po uplynutí doby platnosti Výhodného programu veškeré nevyčerpané Služby propadají a není možné vyplacení jejich hodnoty v hotovosti. Rezervace termínů Klientovi je v případě velkého množství nevyčerpaného počtu Služeb na konci období platnosti Výhodného programu nevynutitelná.

 

V.
Ochrana spotřebitele

1. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Klientem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

2. Postup dle odst. 1. tohoto článku nelze využít v případě spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

 

VI.

Změny VOP a závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto VOP. Na Klienta se vztahují VOP platné a účinné v době, kdy započne čerpání příslušné Služby dle těchto VOP. Od těchto VOP se Klient a Poskytovatel mohou odchýlit pouze v písemné formě.
2. Klient může změnu VOP odmítnout a vypovědět smluvně zajištěné poskytování Služeb do tří měsíců od účinnosti změn, bez udání důvodu. Výpověď je účinná k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bude doručena Poskytovateli. Je-li doručena méně než deset dní před koncem měsíce, je účinná k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po doručení.
3. Na práva a povinnosti těmito VOP neupravená se použijí příslušná ustanovení občanského
zákoníku.
4. Toto znění VOP nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.9.2023

bottom of page