top of page

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

Bc. David Pospíšil, se sídlem U Cukrovaru 1076 278 01, Kralupy nad Vltavou, IČO: 055 64 646 a Bc. Kristýna Bjalončiková, se sídlem Pochlovická 18/34, 357 51, Kynšperk nad Ohří - Dolní Pochlovice, IČO: 172 06 936, jakožto společní správci osobních údajů (dále jen „společní správci” nebo „my“), shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souladu s platnými
právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákona, pro legitimní a
jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení
stanoveného účelu.


Tyto Informace o zpracování osobních údajů se týkají primárně (i) našich klientů (fyzických osob), a dále také (ii) představitelů našich obchodních partnerů a klientů, (iii) osob, jejichž osobní údaje využíváme k našim marketingovým aktivitám, (iv) uchazečů o zaměstnání a (v) uživatelů internetových stránek www.neurobalance.cz.
Tyto informace se nevztahují na zaměstnance, kteří vykonávají práci přímo pro společné správce.


Tyto informace o zpracování osobních údajů popisují také kategorie osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, jak je využíváme, zpracováváme a chráníme, jak dlouho je uchováváme, s kým je sdílíme, kam je předáváme a práva, která Vám jako jednotlivci náleží v souvislosti s tím, že Vaše osobní údaje využíváme. Rovněž zde uvádíme, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich opatření na ochranu soukromí a jak můžete uplatnit svá práva.

 

Obsah
1. Společní správci údajů
2. Osobní údaje, které shromažďujeme
3. Jak využíváme osobní údaje, které shromáždíme
4. Jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje
5. Jak dlouho uchováváme osobní údaje, která shromáždíme
6. Osobní údaje, které sdílíme
7. Osobní údaje návštěvníků našich webových stránek (informace o cookies)
8. Vaše práva jakožto subjektu údajů
9. Kontaktní údaje

 

1. Společní správci údajů

Společnými správci údajů jsou Bc. David Pospíšil, se sídlem U Cukrovaru 1076 278 01, Kralupy nad Vltavou, IČO: 055 64 646 a Bc. Kristýna Bjalončiková, se sídlem Pochlovická 18/34, 357 51, Kynšperk nad Ohří - Dolní Pochlovice, IČO: 172 06 936.

 

2. Osobní údaje, které shromažďujeme

Osobní údaje o Vás můžeme shromažďovat různými způsoby, například prostřednictvím našich internetových stránek, kanálů sociálních médií či jiných internetových aplikací; na našich akcích; prostřednictvím telefonu a faxu; nebo při osobním jednání v souvislosti s poskytováním služeb.
 

Můžeme zpracovávat vybrané kategorie osobních údajů:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Informace o zdravotním stavu
(dále jen „osobní údaje“).

 

3. Jak využíváme osobní údaje, které shromáždíme?
Společní správci využívají shromážděné údaje k následujícím účelům:
a) řízení vztahů s našimi klienty;
b) provozování rezervačního systému;
c) informování o speciálních akcích, programech, nabídkách, anketách, konkurzech a průzkumu
trhu a poskytování účasti v nich;
d) odpovědi na Vaše dotazy a požadavky;
e) provozování, hodnocení a zlepšování našeho podnikání (včetně rozvoje, vylepšování,
analyzování a zlepšování našich služeb; řízení našich sdělení; provádění analýz údajů; a vedení
účetnictví a provádění jiných interních funkcí);
f) ochrana proti podvodům a jiné nezákonné činnosti, jejich odhalování a zabránění jim;
g) vyřizování reklamací a obhajoba právních nároků; a
h) k dodržování a vymáhání platných zákonných požadavků, smluvních povinností a našich politik.

 

Veškeré zpracování bude prováděno na základě odpovídajících právních důvodů, které zahrnují zejména:
1. Váš souhlas nebo výslovný souhlas, pokud to vyžadují platné právní předpisy;
2. zajištění, že splníme povinnosti, které nám stanoví právní předpisy. V těchto případech je poskytnutí Vašich osobních údajů požadavkem právních předpisů a existuje povinnost tyto osobní údaje poskytnout; v případě, že požadované osobní údaje neposkytnete, může nám nebo Vám vzniknout škoda;

3. zajištění, že splníme povinnosti ze smlouvy, kterou máme s Vámi uzavřenou, nebo abychom provedli opatření, která jsou nezbytná před uzavřením smlouvy, o jejíž uzavření jste požádal(a). V těchto případech je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytným požadavkem smlouvy nebo pro uzavření smlouvy; v případě, že požadované osobní údaje neposkytnete, nemohli bychom splnit naše smluvní povinnosti a z těchto důvodů nebudeme moci s Vámi smlouvu vůbec uzavřít;
4. nezbytnost pro oprávněný zájem společných správců, jak je podrobněji popsáno níže.

 

Oprávněný zájem
Správce může Vaše osobní údaje zpracovávat k určitému oprávněnému obchodnímu účelu, kterým může být:
zlepšení a personalizování našich služeb a sdělení ve prospěch našich obchodních partnerů a klientů; zjištění podvodu a jeho zamezení; zvýšení bezpečnosti naší sítě a našich informačních systémů; lepší porozumění tomu, jak lidé vzájemně komunikují s našimi internetovými stránkami; přímý marketing; zasílání sdělení, o nichž se domníváme, že by pro vás mohla být zajímavá; určení účinnosti propagačních kampaní a reklamy; výkon našich práv vůči našim klientům a obchodním partnerům; splnění smluvních povinností vůči našim klientům či obchodním partnerům.
Pokaždé, když budeme zpracovávat údaje k těmto účelům, zajistíme, abychom zachovali vysokou úroveň Vašich práv a tato práva zohlednili. Máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování a přejete-li si ji uplatnit, obraťte se na některou adresu uvedenou v oddílu Kontaktní údaje. Mějte prosím na paměti, že pokud uplatníte své právo na námitku, může to mít vliv na naši schopnost poskytovat a dodávat Vám naše služby ve váš prospěch.

 

4. Jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje?
Shromážděné osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené v této Informaci o zpracování osobních údajů a na dobu, která je potřebná pro účely, pro něž jsme je shromáždili. Různé právní předpisy mohou rovněž stanovit povinnosti, jež mohou vyžadovat, abychom různé údaje uchovávali po různá časová období.
Máme zavedena administrativní, technická a fyzická opatření určená k ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití. Za účelem zajištění přiměřené bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů uplatňujeme následující bezpečnostní opatření:
šifrování přenášených údajů; přísné kontroly ověřování uživatele; zesílenou síťovou infrastrukturu; řešení v oblasti dohledu nad sítí.

 

5. Jak dlouho uchováváme osobní údaje, která shromáždíme?
V našich systémech uchováváme shromážděné osobní údaje tak, aby byla umožněna Vaše identifikace nejvýše po dobu, která je potřebná s ohledem na účel, ke kterému byly Vaše osobní údaje shromážděny nebo kvůli nimž jsou tyto údaje zpracovávány. Tuto konkrétní dobu stanovíme s ohledem na: nutnost uchovávat uložené shromážděné osobní údaje za účelem nabízení a poskytování Vámi požadovaných služeb; zabezpečení oprávněného zájmu správce údajů, jak je popsán výše; existenci konkrétních právních či smluvních povinností, které zpracování a související uchování činí na konkrétní časové období nezbytným.

 

6. Osobní údaje, které sdílíme
Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, nezveřejňujeme, vyjma případů popsaných v této Informaci o zpracování osobních údajů nebo v samostatných oznámeních poskytnutých v souvislosti s konkrétními činnostmi. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, kteří zajišťují služby v náš prospěch na základě našich pokynů. Jedná se např. o zpracovatele či správce podílející se na realizaci služeb, plateb, nebo poskytující nám administrativní, komunikační, softwarové či marketingové produkty a služby. Těmto entitám však mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny vždy pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro předání a
zpracování osobních údajů. V zákonem stanovených případech jsme oprávnění, resp. povinni některé Vaše osobní údaje
předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, nebudeme předávat do třetích zemí.

 

7. Osobní údaje návštěvníků našich webových stránek (informace o cookies)
Při návštěvě a používání webových stránek se ve Vašem zařízení aktivují cookies nebo jiné technologie, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o zařízeních, z nichž na naše webové stránky přistupujete, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. Používání cookies nám umožní nabídnout Vám takový obsah a služby, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší
návštěvě našich webových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

 

Funkční cookies – při návštěvě a používání našich webových stránek pouze pro informační účely, tj. pokud nevyplníte kontaktní formulář nebo nám neudělíte souhlas, shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč předává na náš server, což je nezbytné, abychom Vám mohli zobrazit naše webové stránky a zaručit Vám stabilitu a bezpečnost jejich užívání.

Základní analytické a statistické cookies – tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našich webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci naše webové stránky používají. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým naše webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů
analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkčnost našich webových stránek.

 

Jak dlouho údaje zpracováváme?
Funkční a základní analytické cookies jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování našich webových stránek a vytvoření agregovaných statistických dat.

 

Jak můžete naše využívání cookies ovlivnit
Proti využívání cookies na základě našeho oprávněného zájmu můžete uplatnit námitku prostřednictvím e-mailu info@neurobalance.cz. Vaši námitku vyřídíme v zákonné lhůtě jednoho měsíce od jejího doručení. Vznesete-li námitku proti zpracování funkčních cookies nezbytných pro fungování našich webových stránek, nemůžeme Vám pak zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našich webových stránek.

 

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout nebo si nastavit užívání jen některých (v závislosti na typu prohlížeče).

 

8. Vaše práva jakožto subjektu údajů
Za podmínek stanovených GDPR máte jako subjekt údajů, v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů následující práva, která můžete kdykoliv uplatnit:
a) Právo na přístup: Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, abyste si mohl(a) ověřit, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy.
b) Právo na opravu: Máte právo požádat o opravu jakýchkoli nesprávných nebo neúplných údajů, které jsou o Vás vedeny, za účelem ochrany správnosti těchto informací a jejich uzpůsobení pro zpracování.
c) Právo na výmaz: Máte právo požádat, aby správce vymazal Vaše osobní údaje a aby tyto údaje již nezpracovával.
d) Právo na omezení zpracování: Máte právo požádat, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů.
e) Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požadovat přenositelnost údajů; to znamená, že můžete obdržet původně poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném a běžně používaném formátu nebo že můžete požádat o převod údajů jinému správci údajů.
f) Právo vznést námitku: Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z řady důvodů uvedených v GDPR, aniž byste musel(a) své rozhodnutí zdůvodňovat.
g) Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování: Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud mají tyto postupy profilování pro Vás právní účinky anebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkají.

h) Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR. Dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; http://www.uoou.cz/.
 

Je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu ve smyslu čl. 7 GDPR, můžete tento souhlas vzít kdykoli zpět. Pokud potřebujete další informace o zpracování svých osobních údajů, odkazujeme níže na oddíl Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů.

 

9. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Máte-li jakékoli dotazy či připomínky k této informaci o zpracování osobních údajů nebo pokud byste chtěl/a uplatnit svá práva, můžete tak učinit prostřednictvím emailové adresy společných správců info@neurobalance.cz, případně poštou na adrese Mojmírovo náměstí 22, Brno – Královo Pole.

bottom of page